Introduce

全球的One-Pick,
Kep1er

‘Kep’是‘抓住大家的梦想’, ‘1’意味着成为一体,并成为第一。 Kep1er由全球狂热粉丝们创建。

首周销量创20万张纪录的出道专辑'FIRST IMPACT',仅凭出道就证明了Kep1er是全球粉丝翘首以待的艺人。

Members
YUJIN1996. 08. 12
XIAOTING1999. 11. 12
MASHIRO1999. 12. 16
CHAEHYUN2002. 04. 26
DAYEON2003. 03. 02
HIKARU2004. 03. 12
HUENING BAHIYYIH2004. 07. 27
YOUNGEUN2004. 12. 27
YESEO2005. 08. 22
Videos
Giddy2023
We Fresh2022
Up!2022
WA DA DA2022